Forsikring

Chromebooks og forsikring

Lovgrundlag: Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar mv. (5.3.2018)

Lovgrundlag: Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar mv. (5.3.2018)

  • Forsikring i forhold til benyttelse af digitalt udstyr i skolen: Samtlige skader skal altid behandles efter dansk rets almindelige regler om erstatning.

  • Hvis et barn gør skade på skolens digitale udstyr - erstatningsansvar: ”Undervisningsministeriet har udtalt, at folkeskoleloven ikke indeholder bestemmelser om erstatning for skader, der måtte ske på undervisningsmidler, imens de er udlånt til eleverne. Spørgsmål herom må derfor afgøres efter dansk rets almindelige regler om erstatning. Byrådet eller skolens leder kan ikke ved aftale eller lignende pålægge elever eller forældre erstatningsansvar i videre omfang, end hvad der følger af dansk rets almindelige regler om erstatning. Det er således ikke eleven, som bærer ansvaret for enhver - også hændelig - beskadigelse og bortkomst. Såfremt en Chromebook bliver beskadiget, vil der altid blive foretaget en konkret vurdering af sagen, og kun i de tilfælde, hvor eleven har handlet ansvarspådragende, vil der blive rejst et krav om erstatning.”
    Skolen har altså samme ret som andre til at kræve erstatning af en skadevolder, også når skadevolder er et barn, hvis altså det pågældende barn har handlet erstatningspådragende og de øvrige betingelser for at ifalde et erstatningsansvar er opfyldt. I disse situationer er det administrationen i Greve kommune i samarbejde med skolen, der står for sagsbehandlingen. Indberetningen foretages af skolen til Center for dagtilbud og skoler, hvorefter der påbegynder behandling af sagen.

  • Børns erstatningsansvar jf. Justitsministeriets pjece: Ved erstatningssager er det skolelederen i samarbejde med administrationen på Greve Rådhus, som tager beslutningen vedr. erstatningskrav til (jeg ville skrive mod og ikke til) forældre/barn ud fra gældende lovgivning på området.
    Forældre opfordres til at undersøge egne forsikringsforhold og herunder mulig rejst et krav om erstatning mod barnet (forældrene), såfremt barnet er erstatningsansvarligt. Dækker familiens forsikring ikke, træder Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar i kraft. Det betyder, at har et hjemmeboende barn under 18 år lavet en skade, som barnet kan bebrejdes, kan skadelidte nu kræve op til 7.500 kr. i erstatning fra den forælder, der har forældremyndighed over barnet. Er der fælles forældremyndighed, hæfter forældrene solidarisk.

Se Justitsministeriets pjece fra 2011: Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar (pdf)

Se forsikringsguiden.dk om Børns ansvar

Se forsikringsguiden.dk om Forældres ansvar


Bring Your Own Device (BYOD)

I Greve Kommune har vi valgt, at børnene skal kunne medbringe deres eget udstyr i skolerne og anvende det i undervisningen - også kaldet Bring Your Own Device (BYOD)

Greve Kommune opfordrer til BYOD på skolerne, men skolen har et ansvar for, at personligt, tidssvarende udstyr kan stilles til rådighed for de børn, som ikke selv kan medbringe udstyr.​

BYOD og forsikring

  • Forsikring i forhold til benyttelse af digitalt udstyr i skolen: Samtlige skader skal altid behandles efter dansk rets almindelige regler om erstatning.

  • Hvis et barn benytter eget digitalt udstyr: Det er valgfrit, om et barn vil benytte sit eget udstyr i forbindelse med undervisningen. Når barnet har valgt at benytte personligt digitalt udstyr, har skolen umiddelbart intet erstatningsansvar. Det betyder, at det som udgangspunkt er forældrenes indbo- eller familieforsikring, som skal dække, hvis barnet beskadiger eller mister udstyret.

  • Hvis et barn gør skade på andre børns digitale udstyr: Hvis et barn gør skade på et andet barns udstyr, er det et forhold mellem parterne selv. Parterne skal dermed selv anmelde skaden til eget forsikringsselskab.

Ifølge retspraksis kan skolen kun pålægges erstatningsansvar, hvis skolen har optrådt uagtsomt.