UPV

UPV 2020 - Greve.pdf
Praksisfaglighed-vurdering-af-eleverne (3).pdf
Klikguide_UPV_20200513.pdf

Mere viden om UPV

Har I brug for sparing og mere viden, tag fat i jeres uddannelsesvejledere, nærmeste leder eller læs neden under:

Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. eller 10. klasse.

Skolen foretager og indberetter vurderingen

UPV omfatter alle elever i folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, friskoler, private grundskoler (frie grundskoler), efterskoler og frie fagskoler. Skolen foretager vurderingen første gang i 8. klasse med opfølgning i 9. og 10. klasse. Skolen indberetter vurderingen på optagelse.dk.

Den kommunale ungeindsats laver herefter en helhedsvurdering af eleverne.

Skriftlig meddelelse

Skolen skal meddele eleven og dennes forældre resultatet af UPV'en skriftligt, med begrundelse og forklaring af videre forløb. Ved den første vurdering i 8. klasse gælder det alle elever, og ved de efterfølgende vurderinger er det alene de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til en eller flere typer af ungdomsuddannelser, der skal have en skriftlig, begrundet besked.

Læs om den videre proces, når eleven er vurderet uddannelsesparat og ikke-uddannelsesparat.

Kriterier, der indgår i vurderingen

Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat. De praksisfaglige forudsætninger kan vurderes middel eller høj, og kan ikke påvirke uddannelsesparathedsvurderingen negativt.

 • Faglige forudsætninger
  I 8. klasse
  vurderes elever at være uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 4 af standpunktskarakterer, der gives i folkeskolen. Karakterkravet er dog 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer for elever, der søger en 3-årig gymnasial uddannelse.
  I 9. og 10. klasse gælder det for erhvervsuddannelse, at gennemsnittet af standpunktskarakterer for hvert af fagene dansk og matematik er på mindst 2,0. For de 3-årige gymnasiale uddannelser er karakterkravet 5,0 og for hf er det 4,0. Ved opgørelsen af, om eleven lever op til de faglige forudsætninger afrundes der fra to til én decimal. For skoler, der ikke giver standpunktskarakterer, afgør skolens leder, om elevens faglige niveau svarer til kriterierne ovenfor.

 • Personlige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder: Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed.

 • Sociale forudsætninger er delt ind i tre fokusområder: Samarbejdsevne, respekt og tolerance.

 • Praksisfaglige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder:

  • praktiske færdigheder og kreativitet

  • arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang

  • værkstedsfærdigheder

  • færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed

  • færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis